زیر کار مس لعاب شده

جنس قاب MDF

تنوع رنگ بندی مینا

قطر سه قطعه به ترتیب 8 و 10 و 12 سانتی متر