توضیحات

شیرینی خوری بیست و پنج سانتی میناکاری

قطر دهنه بیست و پنج سانت

ارتفاع چهارده سانت